Amakhempasi ase-UKZN

I-UKZN Ibalwa Namanyuvesi Ayikhulu Avelele

Click here for English version

I-UKZN ibalwa namanyuvesi avelele ayikhulu amazwe asathuthuka ngokomnotho ngokohlu olusanda kukhishwa yi-Times Higher Education (i-THE).

INyuvesi ikleliswe yaba ngeyama-49 kwi-Emerging Economies Ranking 2019 ye-THE.

Amanye amanyuvesi aseNingizimu Afrika akulolu hlu yi-University of Cape Town (iyisishiyagalolunye), i-University of Witwatersrand (endaweni ye-11), i-University of Stellenbosch (endaweni yama-24), i-University of Pretoria (endaweni yama-78) ne-University of Johannesburg (endaweni yama-99).

I-Tsinghua University yase-China yiyo eseqhulwini, kulandele i-Peking University endaweni yesibili. Kulolu hlu i-China inamanyuvesi angama-72 ezikhungweni zemfundo ezingama-440 ezibaliwe, kuthi i-India ibe namanyuvesi angama-49.

I-Emerging Economies Rankings iqhathanisa amanyuvesi emazweni angama-43 athathwa njengamazwe asathuthuka, okubalwa kuwo i-Brazil, i-India, i-Mexico, i-Taiwan, i-Turkey ne-Czech Republic.

I-Emerging Economies Ranking isebenzisa uhlelo olufanayo nolwe-World University Rankings oluhlola ukufundisa, ukucwaninga, umphumela wocwaningo, inzuzo yomkhakha nokubheka ngeso lezomhlaba, kodwa kube sekushintsha kancane kubhekwa ukufana kwaleli qoqo lamanyuvesi.

Isiyonke indlela esetshenziswe kwi-THE Rankings 2019 itholakala lapha.

Ukubheka ukuthi i-UKZN imise kanjani uma iqhathaniswa namanye amanyuvesi ngonyaka wama-2018, bheka ku: http://pressoffice.mg.co.za/UniversityofKwaZulu-Natal/PressRelease.php?StoryID=286784

Amagama: nguSinegugu Ndlovu